Ga naar de inhoud

Deze website is eigendom van Psyche vzw.

Contactgegevens:
Psyche vzw - Tenderstraat 14, 9000 Gent

Adres maatschappelijk zetel:
Psyche vzw - Tenderstraat 14, 9000 Gent
info@psyche.be
Ondernemingsnummer: BE 0716 849 301

Door het openen en gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Psyche vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Psyche vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Psyche vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Psyche vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Psyche vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Psyche vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Psyche vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Psyche vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van informeren over activiteiten waarvoor u zich inschreef via de website of nieuwe initiatieven zoals vormingen. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan men zich richten tot Psyche vzw, Tenderstraat 14 te 9000 Gent of via e-mail naar info@psyche.be. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven ana derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming (tenzij in enkele specifieke, wettelijk omschreven situaties, bijvoorbeeld wanneer deze worden opgevraagd door politie of justitie i.h.k.v. een gerechtelijk onderzoek).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Psyche vzw, Tenderstraat 14 te 9000 Gent of via info@psyche.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Psyche vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen mini bestandjes (zgn. "cookies") op de harde schijf van uw computer geplaatst worden, en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Een gedetailleerd overzicht van ons beleid inzake het gebruik van cookies vindt u hier.