Ga naar de inhoud

Dubbeldiagnose

 

Personen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen

Psyche zet in op betere lokale en Vlaamse samenwerkingsafspraken en meer continuïteit van zorg voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Dat omvat verstandelijke beperking en bijkomende psychische, psychiatrische en/of gedragsproblemen, verder afgekort als ‘dubbeldiagnose’.  

Gepaste zorg voor personen met dubbeldiagnose is een uitdaging waarbij meestal meerdere partners intersectoraal betrokken zijn. Betere samenwerkingsafspraken leiden tot meer gedeelde zorg. De procesbegeleiders ondersteunen deze samenwerking, zowel lokaal, met in iedere regio een samenwerkingsverband, als overkoepelend op Vlaams niveau, via de Vlaamse Intersectorale Stuurgroep. 

Het doel van de procesbegeleiding is om de complementaire expertise binnen zowel de ggz als de VAPH te versterken en meer continuïteit van zorg te bereiken, en zo de levenskwaliteit van personen met dubbeldiagnose te verhogen. 

De Vlaamse Intersectorale Stuurgroep Dubbeldiagnose  

De Vlaamse Intersectorale Stuurgroep Dubbeldiagnose (VISDD) werd in 2021 opgericht op initiatief van Psyche (toen VLOGG). De VISDD staat in voor bovenregionale intersectorale opvolging van de doelgroep (jong)volwassenen met dubbeldiagnose. Psyche biedt procesbegeleiding aan. 

Doelstellingen  

De doelstellingen van de VISDD zijn, over sectoren en regio’s heen: 

 • informeren en expertiseontwikkeling:
  •  expertise bevorderende initiatieven zoals studiedagen, webinars, vormingen, artikels… m.b.t. de doelgroep bekendmaken en ook zelf (mee) organiseren voor bv. (toekomstige) veldmedewerkers, huisartsen, psychiaters 
 • afstemming, verknoping en samenwerking: 
  • het overzicht van lopende en nieuwe ontwikkelingen houden, op elkaar afstemmen en terugkoppelen naar het werkveld en het beleid, met aandacht voor andere sectoren waar personen met dubbeldiagnose terechtkomen, zoals onderwijs, justitie, welzijn, enz.   
  • samen intersectorale initiatieven nemen en opzetten  
 • beleidsvoorbereidend en -sturend werk, samen beleid maken:  
  • data die in verschillende sectoren al geregistreerd worden, verzamelen en aanleveren voor analyse  
  • knelpunten bundelen en noodzakelijke oplossingen bedenken  
  • met het beleid aanbevelingen formuleren en omzetten in de praktijk  

De Vlaamse Intersectorale Stuurgroep Dubbeldiagnose ontwikkelde een gemeenschappelijke visie op kwaliteitsvolle zorg voor personen met dubbeldiagnose. Het charter met principes voor zorginhoud en zorgorganisatie, alsook aanbevelingen, lees je hier

Contactpersoon: joke.jonckiere@psyche.be

 

Regionale intersectorale samenwerkingsverbanden

Psyche ondersteunt regionale samenwerkingsverbanden tussen hulp- en dienstverleningspartners uit de sectoren VAPH en GGZ. De procesbegeleiders zetten, afhankelijk van de plaatselijke noden, hun schouders onder het uitbouwen of het versterken van deze regionale zorgcircuits met vertegenwoordiging uit beide sectoren. 

In de schoot van deze tafels zoeken ze samen met de partners op het terrein naar samenwerkingsafspraken die een verschil maken voor cliënten uit deze doelgroep. Partners krijgen hier een forum om elkaar beter te leren kennen, doorverwijs- of samenwerkingsafspraken te maken of nieuwe intersectorale initiatieven te nemen. 

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant & Brussel

Dubbeldiagnose