Ga naar de inhoud

Niet-gedetineerde justitiabelen / Forensische doelgroep  

In opdracht van de Vlaamse overheid zet Psyche in op het versterken van de samenwerking tussen hulpverlening en justitie. De finale doelstelling is het voorzien van een gepast hulpaanbod voor niet-gedetineerde justitiabelen met een psychische kwetsbaarheid.  

 

Procesbegeleiding binnen de forensische context 

Voor volwassenen met een juridisch statuut en een psychische en/of psychiatrische problematiek is de zorg die geboden wordt vanuit de ggz soms minder of niet toegankelijk of ontoereikend.  

Binnen het vervolgtraject op het eindrapport “De begeleiding en behandeling van niet-gedetineerde justitiabelen met een psychische kwetsbaarheid” exploreren de procesbegeleiders van Psyche in 2022 de ontwikkeling van een model voor casustafels en een model voor provinciale overlegtafels, en toetsen ze de samenwerkingsafspraken tussen hulpverlening en justitiehuizen.  

Zie ook:

 

Meer info: dirk.hellemans@psyche.be of petra.brouckmans@psyche.be